Welkom

Welkom 

Wat leuk je hier te ontmoeten! Ik ben benieuwd wat de reden is van je bezoek en zou het fijn vinden een bericht van je te ontvangen. Een vraag mag natuurlijk ook. Mail me via:  ademeneefje@gmail.com 

Dit ben ik,  Hellen van Leersum. Graag vertel ik je wat over mijn werk.

Ik ben vanaf 1992 oefentherapeut Cesar, werd in 1994 kinderoefentherapeut en in december 2017 Psychosomatisch Oefentherapeut. In de loop van de jaren heb ik mijn eigen behandelmethode ontwikkeld door hetgeen ik leerde in de cursussen en opleidingen die ik volgde te combineren met mijn praktijk ervaringen en uit te werken wat het best werkt. Ik noem deze methode Adem en Eefje.  In 2013 kwam mijn gelijknamige app in de Appstore. Zie ook www.ademeneefje.nl . In 2019-2020 wil ik een deel van mijn methode op middelbare scholen gaan doceren als aanvulling op de uitleg over de ademhaling bij de biologie lessen in het eerste leerjaar.

Waar?

Je kunt me vinden in De Kinderkliniek. Zie www.dekinderkliniek.nl voor wat we daar allemaal te bieden hebben.

Als je bij mij in behandeling komt, stellen we samen het behandeldoel vast en werken we naar het einddoel op de manier die bij jou het best past.

De kinderen, maar ook hun ouder(s)/verzorger(s) vertellen waar ze tegen aan lopen en waar ze begeleiding in willen. Ik werk samen met alle disciplines die ook in de Kinderkliniek werken zodat jij met kleine stapjes vooruit die  zevenmijls pas kunt zetten waar je zo naar uit keek. Soms is dat hard werken en altijd moet je thuis aan de slag met wat je bij mij leerde.

Het oefenen in het woordje oefentherapie staat niet voor een trucje wat je van mij leert, maar voor een verandering in je (beweeg)gedrag. Je gaat aan de slag met dagelijkse beslommeringen en die komen, hoe kan het ook anders, dagelijks voor, dus moet je elke dag trainen om dat te leren veranderen wat nodig is. Soms gaat het vooral om hoe je de klachten beleeft, soms alleen om wat je laat doordat je denkt dat niet te kunnen door je klachten. Altijd gaat het erom wat jij wilt kunnen. Hiervan maken we samen een haalbaar doel, dat door sommige kinderen na zes afspraken al bereikt wordt. Vragen die je tijdens het bereiken van jouw doel tegenkomt kun je me altijd stellen of mailen.

Samen werken en samenwerken naar jouw einddoel.

Afbeeldingsresultaat voor oefentherapie kinderen

Adres

Afbeeldingsresultaat voor deKinderkliniek

De Praktijk oefentherapie Cesar Adem en Eefje is gevestigd op de derde etage in DeKinderKliniek, adres: Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere-Stad

en is dagelijks bereikbaar via 036-7630030. Voor een afspraak kun je ook mailen met: afspraak@dekinderkliniek.nl

Afbeeldingsresultaat voor deKinderkliniek

Openingstijden praktijk oefentherapie Cesar Adem en Eefje:

Maandag:          12.00 – 21.00 uur

Dinsdag:            09.00 – 13.00 uur

Woensdag:       09.00 – 18.00 uur

Vrijdag:               09.00 – 18.00 uur

Hier is het

Afbeeldingsresultaat voor deKinderkliniek Je bent welkom in mijn kamer op de derde etage. Vaak is het handig eerst langs de dokter te gaan om vast te stellen of datgene waar je last van hebt wel met oefentherapie Cesar te verminderen en/of verhelpen is. Als je een afspraak maakt via 036-7630030, dan heb ik alle tijd voor je en hoef je niet zo lang in deze wachtkamer te zitten

Je hoeft niet perse via de kinderarts naar mij verwezen te worden. In De Kinderkliniek werken nog veel meer mensen die je kunnen tippen, bijvoorbeeld de kinderpulmonoloog, de kinderlongverpleegkundigen, de diabetesverpleegkundigen of de psychologen. Soms ben je flink beroerd en moet je naar de dagbehandeling. Als er iets mis is met je manier van ademen, we noemen dat je adem is ontregeld, kom ik vaak even kijken of mijn oefeningen je wat lucht kunnen geven.

Vergoeding in de basisverzekering

Hellen heeft met alle zorgverzekeringen contracten afgesloten. Kinderen onder de 18 jaar mogen per jaar 18 keer naar de oefentherapeut. Dit is via de basisverzekering geregeld. Natuurlijk zijn volwassenen ook welkom voor therapeutische ondersteuning, maar kinderen hebben altijd voorrang.

Voor de leeftijden vanaf 18 jaar is afgesproken dat je een aanvullende verzekering moet afsluiten om de behandelingen vergoed te krijgen. Per verzekering worden elk jaar verschillende aantallen afgesproken, vaak afhankelijk van het pakket dat je kiest.

Sommige klachten vallen onder psychosomathiek, zie https://solknet.com voor uitleg hierover.  De behandelingen vallen dan onder de aanvullende verzekering (van de ouders). Hiertoe heb ik afspraken gemaakt met alle zorgverzekeringen.

Afzeggen

Helaas komt het voor dat de gemaakte afspraak vergeten wordt. Er is afgesproken dat ik je dan een rekening mag sturen die 75% is van het tarief van de ingeplande afspraak. Dit komt neer op 20 euro die de zorgverzekering niet voor je betaalt.

Afbeeldingsresultaat voor deKinderkliniek

Ik vind het altijd erg vervelend als iemand niet komt, bel daarom altijd even naar De KinderKliniek om te laten weten dat je niet kunt komen of waarom je niet gekomen bent. Als je 24 uur van tevoren afzegt, of maandagochtend voor 10 uur belt is het mogelijk dat ik iemand anders op de voor jou gereserveerde tijd  kan behandelen.

Geregistreerde kwaliteit

Ik ben als oefentherapeut Cesar altijd bezig een goede begeleiding te geven bij de gestelde hulpvraag. Om mezelf hierbij up to date te houden volg ik regelmatig cursussen. Ook ben ik lid en begeleider van een Intercollegiaal Overleg met collega oefentherapeuten.

Afbeeldingsresultaat voor kwaliteitsregister paramedici oefentherapie

Uiteraard ben ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. De Praktijk oefentherapie Cesar Adem en Eefje is geregistreerd in de Kamer van Koophandel.

Zie ook:

http://solknet.com 

http://vvocm.nl

 

 

Privacy Reglement

Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Ik ben bezig de hierin gestelde eisen op de goede manier te verwerken en heb hiertoe een privicy reglement opgesteld. Lees meer 

PRIVACYREGLEMENT Praktijk oefentherapie Cesar Ademen Eefje

Inleiding

Omdat het belangrijk is, dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd, beschrijft dit privacyreglement hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar oefentherapiedekinderkliniek@gmail.com of telefonisch contact opnemen met de praktijk  036 7630030.

Artikel 1 Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens: De gegevens die betrekking hebben op een persoon

Praktijk: Praktijk voor Oefentherapie Cesar Ademen Eefje, gevestigd in            DeKinderKliniek

Verwerkingsverantwoordelijke: Hellen van Leersum.

Patiënt: Een patiënt van de praktijk

Verwerking: Een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening                                           Gegevensbescherming)

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg.

 

 Artikel 3 Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

(i) Het verlenen van oefentherapeutische zorg;

(ii) Het declareren van verleende oefentherapeutische zorg bij de patiënt;

(iii) Zorgverzekeraar behoeve van kwaliteitsdoeleinden;

(iv) Wetenschappelijk) onderzoek.

 

Artikel 4  De gegevensverwerking

 1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend oefentherapeut heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend oefentherapeut en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.
 2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 3. Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of ten behoeve van ons kwaliteitsbeleid, zullen wij u hierover informeren. Indien het er niet mee eens bent dat uw gegevens hiervoor gebruikt worden, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. Uw gegevens zullen dan niet meegenomen worden. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden uw gegevens gepseudonimiseerd en/of geanonimiseerd zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot individuele personen.
 4. Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
 5. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 5  Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

–             naam

–             adres/contactgegevens

–             geboortedatum

–             BSN nummer

–             medische gegevens

–             naam huisarts/andere zorgverleners

–             gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger

 

Artikel 6  Rechten 

 1. Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Wij, in het bijzonder uw behandelend oefentherapeut, informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.
 2. U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
 3. U heeft als patiënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/ of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
 4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. 
 Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend oefentherapeut beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.
 5. U kunt als patiënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Wij verzoeken u om deze verklaring aan uw behandelend oefentherapeut te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.
 6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:

– Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;

– Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;

– Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten  uitoefenen;

– Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

 

Artikel 7  Bewaartermijn  

 1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
 2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
 4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

 

Artikel 8  Geheimhouding  

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

–             U hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;

–              Het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;

–              Er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld  als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of

–              Wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 9  Informatiebeveiliging   

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer:

(a) Het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen;

(b) Wij voldoen aan de NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513.

 

Artikel 10 Functionaris Gegevensbescherming

 1. De praktijk heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld. Met opmerkingen [RD2]: Alleen van toepassing bij praktijken die daadwerkelijk verplicht zijn tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming. https://vvocm.nl/LinkClick.aspx? fileticket=R5xGFrLR2AA%3d&tabid=392&portalid=1&mid=1226
 2. De functionaris gegevensbescherming, de behandelaar, heeft tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op de gegevensverwerking. Ook houdt de functionaris gegevensbescherming toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 11  Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website www.deoefentherapeutvoorkinderen.nl  informeren.

Artikel 12  Klachten 

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar. Er kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij Hellen van Leersum, praktijkhouder. Adres: Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere.

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

 

Versie d.d. Mei 2018